Sie sind hier: Voorwaarden
Zurück zu: Startseite
Weiter zu: Aanmeldingsformulier
Allgemein:

Suchen nach:

Voorwaarden


1. CURSUSDUUR
10 maanden (september 2019 t/m mei 2020. met uitzondering van 6 weken in juli en augustus) op de maandagavonden van 19.00 – 22.15 uur.

2. CURSUSAANVANG
-
maandagavond 26 augustus 2019 met een introductie- en informatie avond, 2 september beginnen de lessen.

3. CURSUSPLAATS: Zwolle

4. INSCHRIJVING
U bent als cursist ingeschreven indien:
a. het aanmeldingsformulier is ingevuld en door ons is ontvangen en geregistreerd;
b. één recente pasfoto meegezonden wordt; (mag ook op de introductieavond worden ingeleverd)
c. het inschrijfgeld ad € 300,-- middels een éénmalige machtiging is voldaan.

5. BETALINGSREGELING resterende CURSUSGELD
Het resterende cursusgeld kan als volgt worden voldaan:
a. Betaling ineens van € 650,-- bij aanvang van de cursus ( u geniet dan een korting van € 50,--).
b. Betaling in twee termijnen
- op de eerste cursusdag € 400,--
- eerste cursusdag in september 2019 € 300,--
- in speciale situaties is een regeling mogelijk.
Dit is inclusief het internationale EHBO- en Hartreanimatie diploma.
De volledige betalingsplicht geldt ook, indien de cursus vroegtijdig wordt gestaakt of beëindigd.

6. VERDERE KOSTEN
- examengeld, bedroeg het laatste examen € 135,-- dit dient u pas bij inschrijving van het examen te voldoen (februari 2020).

7. WAT KRIJGT U VOOR UW INSCHRIJF- en CURSUSGELD:
€ 950,-- ineens (€ 300,00 + € 650,00) of € 1000,-- in termijnen.

Buiten de lessen een totaalpakket n.l.:
- zeer uitgebreide cursusboeken/dictaten pakket;
- een verzorgingspakket + een fles massageolie in een officiële verzorgingskoffer;
- een massage T-shirt met een logo "Sportverzorging/-massage";
- een grote spierposter voor de studie, skelet en spieren
- een grote massagerol
- de mogelijkheid van toetsing volgens het modulaire systeem met meerdere herkansingsmogelijkheden tijdens het cursusjaar;
- u bent tijdens de cursus, via het opleidingsinstituut, verzekerd voor al u handelen als (aspirant) sportverzorger/-masseur;
- u bent al aspirant-lid van de branche-organisatie de
Belangenvereniging Massage en Sportverzorging de (BMS) welk lidmaatschap en verzekering u na de cursus kunt voortzetten.
- het internationale EHBO en Reanimatie diploma van ERC (European Resuscitation Council).

Het cursusmateriaal wordt uw eigendom, het Copyright berust bij de opleiding.
Niets uit het cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar
gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieen, opname, of op enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of rechthebbende.

8. AANTAL DEELNEMERS
-
Het maximale aantal deelnemers aan de cursus zal, i.v.m. de zoveel mogelijke individuele begeleiding, ongeveer 20 personen zijn.

9. BEDENKTIJD
- U heeft een bedenktijd van 14 dagen. Binnen 14 dagen na de door ons in de bevestiging genoemde datum, kan de overeenkomst
nog zonder opgaaf van redenen worden ontbonden. Na deze 14 dagen gelden de regels in hoofdstuk 10 (annuleren)

10. ANNULEREN
- Bij onvoldoende inschrijvingen zal de cursus niet doorgaan. U ontvangt dan volledige restitutie.
Indien u zich voor aanvang van de cursus afmeld volgt restitutie met aftrek van de reeds gemaakte kosten.
Bij beeindeging in de loop van de cursus heeft u geen recht op restitutie.

11. KLACHTENPROCEDURE
- De cursist kan een klacht over het genoten onderwijs rechtstreeks indienen bij de opleider.
Wordt de klacht in de ogen van de cursist niet voldoende beantwoord dan kan de klacht ingediend worden bij het secretariaat van de VOS.
De VOS stelt de opleider in gelegenheid tot verweer.
De uitspraak van de VOS is bindend.
Na ontvangst van de klacht wordt binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging toegezonden. De uitspraak volgt uiterlijk binnen 30 dagen na
ontvangen van de klacht. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Het dossier blijft 1 jaar bewaard.

12. VERTROUWELIJKHEID
- Wij volgen de wet op de persoonsbescherming. Alle info is vertrouwelijk conform de richtlijnen van de AVG 2018.

P.S
Indien het aanmeldingsformulier niet werkt kunt u deze opvragen via info@opleidingosz.nl


Naar boven


Correspondentie adres: Elzenlaan 15, 8024 ZE Zwolle - Tel: 038-4543702
Cursusadres: Schrevenweg 3-6 - Zwolle
e-mail: info@opleidingosz.nl
Routeplanner
Opleiding Sportverzorging en Massage Zwolle (OSZ).